Aleza is een jonge organisatie die zich met een frisse blik in zet voor professionele ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking en/of met psychische klachten.

Visie

De oprichters van Aleza hebben elkaar in het werkveld van de gehandicaptenzorg ontmoet en hadden een gezamenlijke ideologie voor deze kwetsbare doelgroep. Hiertoe voelden zij zich genoodzaakt de handen ineen te slaan om een innovatieve en integere stichting op te zetten, waarin de cliënt centraal staat en de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft. Aleza wil zich inzetten om deze mensen zo zelfstandig mogelijk te laten leven, waarbij vraaggerichte ondersteuning wordt geboden in de vorm van individuele begeleiding in de thuissituatie.

Missie

Aleza denkt in oplossingen en niet in problemen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de toezegging en belofte van kwalitatieve zorg op maat aan onze cliënten na te komen. Hiertoe is het nodig om een kritische houding aan te nemen naar onze manier van zorguitoefening. Aleza streeft ernaar de beperkingen die deze mensen op verschillende levensgebieden ervaren zoveel mogelijk te reduceren, zodat een zo volwaardig mogelijk leven kan worden geleid (volwaardig burgerschap).

Bestuur en organisatie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen van de organisatie, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en de financiering. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan binnen Stichting Aleza en krijgt daarom de belangrijkste ontwikkelingen ter bespreking en goedkeuring voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Donaties

Stichting Aleza is een jonge organisatie. Vindt u het leuk om bij te dragen aan ons doel? Met een donatie in geld of goederen helpt u ons bijvoorbeeld met het opzetten van een zinvolle dagbesteding. Wij horen graag van u! Neem contact op via info@aleza.nl